Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος Μαθήματος
ΕΠΤ 512 Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας - Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα
ΕΠΤ 513 Επισκόπιση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της υγείας
ΕΠΤ 521 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης
ΕΠΤ 522 Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας
ΕΠΤ 513 Επισκόπιση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της υγείας
ΕΠΤ 523 Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
ΕΠΤ 611 Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
ΕΠΤ 612 Βάσεις Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική
ΕΠΤ 613 Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση
Κύλιση στην Αρχή