ΕΠΤ 521

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, που τοποθετείται στο εαρινό εξάμηνο, είναι υποχρεωτική και αποτελεί την εισαγωγή στο σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (ηΥγείας) και πιο συγκεκριμένα την καρδία των πληροφοριακών συστημάτων, τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή και τις εφαρμογές ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 
Η Θεματική ενότητα εστιάζει στο ρόλο των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού φάκελου ασθενή στα σύγχρονα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και συντονισμού της φροντίδας των ασθενών τόσο εντός όσο και εκτός νοσηλευτηρίων. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα συνταγογράφησης και σε θέματα που αφορούν στην αυτοματοποίηση των φαρμακείων, στη συμμόρφωση της φαρμακευτικής αγωγής, σε φαρμακευτικές βάσεις δεδομένων και σε πληροφοριακά συστήματα παραγγελιών φαρμάκων.
 
Στη θεματική ενότητα θα αναλυθεί εις βάθος κυρίως θέματα που άπτονται στις εφαρμογές ηλεκτρονικού φάκελου ασθενή και συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχτούν τεχνικές υλοποιήσεις συστημάτων ΗΦΑ με ανοικτού κώδικα λογισμικά υποστηρίζοντας στην πράξη την δημιουργία ενός «τυπικού» συστήματος.
 
Επιπλέον, θα αναλυθούν θέματα διαλειτουργικότητας, διαδικασιών και μηχανισμών για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για επέκταση για αναβάθμιση της ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.
 
Τέλος, η Θεματική ενότητα θα προσφέρει την αναγκαία γνώση που αφορά στις έννοιες και στα δομικά στοιχεία που αποτελούν τα πληροφοριακά συστήματα της υγείας.
Κύλιση στην Αρχή