ΕΠΤ 512

 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας στη λίστα προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας σε μια χώρα είναι η ύπαρξη και καθολική λειτουργία ενός συστήματος ΗΦΥ καθώς αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείων (ΟΠΣΝ).
 
Με την ώθηση του σχεδίου δράσης ηλεκτρονικής Υγείας (ηΥγείας) του 2004 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε ο σαφής προσδιορισμός των κοινών προκλήσεων όπου συνέβαλε σε έναν αυξημένο βαθμό δραστηριοτήτων από τα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Συνοχή Πολιτικής (NSFR) 2007-2013 έχει υπαγορευθεί από την Ε.Ε. για όλες τις χώρες μέλη, και ορίζει ότι η παροχή της ηΥγείας, θα πρέπει να επεκταθεί για αναβάθμιση της ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.
 
Το υφιστάμενο Σύστημα Υγείας της Κύπρου χρονολογείται από την εποχή της αποικιοκρατίας και πήρε την σημερινή του μορφή μέσα από δεκαετίες λειτουργίας και εξέλιξης. Ο βασικός αρχικός νόμος που περιγραφή το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ), είναι ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 (Ν.89(Ι)/2001).
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Συστήματος Υγείας είναι τα ακόλουθα:
  • Χρηματοδότηση από εισφορές των εργοδοτών, των μισθωτών, των αυτοτελώς εργαζομένων, των εισοδηματιών και του Κράτους, το οποίο, θα επωμισθεί και το μεγαλύτερο βάρος.
  • Αγορά υπηρεσιών υγείας τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα.
  • Ελεύθερη επιλογή του παροχέα υπηρεσιών υγείας από τον ασθενή.
  • Εφαρμογή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού.
  • Οικονομική αυτονομία με τη σύσταση του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας.
  • Σφαιρικός προϋπολογισμός (τα έξοδα δεν θα ξεπερνούν τα έσοδα) και μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμών αποζημίωσης προς τους παροχείς.
  • Καθολική κάλυψη.
Για να εφαρμοστεί όμως το ΓΕΣΥ είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική καταγραφή των πράξεων που πραγματοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας. Αυτό προϋποθέτει την εφαρμογή και λειτουργία του ΟΠΣΝ ή του ΗΦΥ από όλους τους πάροχους υγείας.
 
Γενικά ο ΗΦΥ είναι μια διαχρονική ηλεκτρονική καταγραφή πληροφοριών για την υγεία του πολίτη (π.χ. δημογραφικά στοιχεία, σημειώματα, διαγνώσεις, φαρμακευτικές αγωγές, ιατρικό ιστορικό, εμβολιασμοί, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις) που συλλέγονται από φορείς παροχής φροντίδας. Επίσης στον ΗΦΥ μπορούν να καταγραφούν πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως.
Οι παροχείς υγείας στην Κύπρο και διεθνώς, χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο αυτόνομα πληροφορικά συστήματα ΗΦΥ σχεδιασμένα για τις αποκλειστικές τους ανάγκες που στηρίζονται στη φιλοσοφία ότι ο φάκελος δημιουργείται και διατηρείται ατομικά από έναν ιατρό ή από μία μονάδα υγείας.
 
Προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται είναι: 1) Οι γιατροί δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα του ιατρικού ιστορικού του ασθενή, π.χ. παθήσεις που διαγνώστηκαν από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή/και σε διαφορετικά κέντρα υγείας, 2) Δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στο φάκελο του πολίτη, π.χ. πρώτες βοήθειες σε ένα ατύχημα ή στο ασθενοφόρο, 3) Οι ασθενείς δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στον ολοκληρωμένο ιατρικό τους φάκελο, και σε μερικές περιπτώσεις η πρόσβαση είναι σχεδόν αδύνατη, 4) Οι ασθενείς δεν γνωρίζουν ποιος και για ποιο λόγο έχει πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο και κατά συνέπεια θίγεται το αίσθημα της ιδιοκτησίας και ιδιωτικότητας (ownership and privacy).
 
Λόγω της ανομοιογένειας των ετερογενών αυτόνομων συστημάτων, οποιαδήποτε προσπάθεια για επικοινωνία μεταξύ τους για την ανάκτηση του ολοκληρωμένου φακέλου επηρεάζεται από αρκετές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα την καλή θέληση και συνεργασία μεταξύ των ιατρικών κέντρων/ιατρών, το υψηλό κόστος υλοποίησης και την σχεδόν αδύνατη λύση σε θέματα ασφάλειας και ιδιοκτησίας κάτω από τις υπάρχουσες μεθόδους, (π.χ. ποίος έχει το δικαίωμα να έχει τον ολοκληρωμένο φάκελο) και όχι από τον ασθενή που είναι ο ιδιοκτήτης του φακέλου του και ο άμεσος επηρεαζόμενος.
 
Στη θεματική ενότητα «Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα» θα αναλυθεί εις βάθος κυρίως θέματα που άπτονται στα Εθνικά Συστήματα Υγείας και θα κατανοήσουμε τις βασικές έννοιες των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων και πως αυτά υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας.
 
Επιπλέον, θα αναλυθούν θέματα διαλειτουργικότητας, διαδικασιών και μηχανισμών για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για επέκταση για αναβάθμιση της ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.
Κύλιση στην Αρχή