ΕΠΤ 613

Η θεματική ενότητα παρουσιάζει τις θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης έργων με πεδίο εφαρμογής τα κλινικά/νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα. Παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση έργων για το σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Επιπλέον, εξετάζεται και αναλύεται η διαδικασία αγοράς και προμήθειας επί πραγματικών σεναρίων.
Κύλιση στην Αρχή